TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-
SAMSUN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Kan Merkezi ve Aferez Merkezi Tıbbi Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/109705
1-İdarenin
a) Adı
:
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAMSUN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
:
KADIKÖY MH.BARIŞ BUL.NO:199 55040 - İLKADIM/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası
:
3623111500 - 3622779082
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Kan Merkezi ve Aferez Merkezi Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:3 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bağlı Sağlık Tesisleri Tıbbi Sarf Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi:İdarenin e-posta,faks veya yazı ile vermiş olduğu peyderpey siparişlere istinaden sipariş tarihinden itibaren 12 (oniki) gün içinde getirilen sarf malzemeler, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bağlı Sağlık Tesisleri Tıbbi Sarf Depolarına firma yetkilisi veya vekalet verdiği temsilcisi tarafından irsaliyesi ile birlikte teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmeye müteakip (izleyen) 1 gün

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:05.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi İhale Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin ve cihazlar için aday veya isteklilerin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "satış merkezi yetki belgesi" sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler, teklif verecekleri tıbbi sarf malzemelerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) tarafından onaylanmış ürün ( barkod ) numaralarını kalem sıra numarası belirtilerek liste veya ayrı ayrı çıktılar halinde vereceklerdir. İhtiyaç listesinde yer alan ürünlerin tüm boylarının ayrı ayrı ÜTS barkod numaraları belirtilecektir. Teklif verecekleri tıbbi sarf malzemelerin her bir ürün için üretici veya tedarikçisi tarafından ÜTS Ürün Takip Sistemine kayıtlı olduğu belgeyi (Bayilik belgesi) sunmaları gerekmektedir. Kapsam dışı olan ürünler için firmalar kapsam dışı olduğuna dair beyan ve tedarikçi ise ana bayiden alınan yetki belgesini sunacaklardır. Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığı’nın 07.12.2015 ve 14.12.2015 tarihli Tıbbi malzeme alan tanımlarına eşleştirilmesi ile ilgili duyurularına istinaden yanlış eşleştirme sonucunda oluşabilecek kurum ve kuruluşların zararları verilen taahhütler kapsamında firmalardan tahsil edilecektir. Bu nedenle malzemeler kullandırılmadan önce MEDULA sisteminden firma tarafından kontrolleri yapılmalıdır. SGK’ya fatura edilemeyen malzemelere ait fatura tutarları Hastanemizce ödeme yapılmaksızın gelir kaydedilecektir. ÜTS kaydı ve eşleştirmesi hatalı bulunan malzemelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilen tıbbi sarf malzemelerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif edilen ürünlere ilişkin numuneler verilecektir.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge AdıAçıklama
Hortum Kapama Cihazı-93/42 EEC Belgesi
Hortum Kapama Cihazıİthal ürünler için üretim yapıldığı ülkeden düzenlnemiş A.TR Belgesi ve gümrük giriş beyannamesi
Hortum Kapama CihazıTürkiye satış yetki belgesi
Hortum Kapama CihazıTSE Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01979288