MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ ALIMI

SAMSUN 19 MAYIS ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN
2024 YILI 9 AYLIK (01/04/2024 - 31/12/2024)
MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ ALIMI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

SAMSUN 19 MAYIS ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2024 YILI 9 AYLIK (01/04/2024 - 31/12/2024) MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/214746
1-İdarenin
a) Adı:AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:KALE MAHALLESI HIMAYE-I ETFAL SOKAK 11 55030 İLKADIM/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası:3624355945 - 3624359192
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:SAMSUN 19 MAYIS ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2024 YILI 9 AYLIK (01/04/2024 - 31/12/2024) MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Samsun 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünün 2024 Yılı 9 Aylık (01.04.2024 – 31.12.2024) 3 Kısım 20 Kalem Muhtelif Gıda Ürünleri (Unlu Mamul Ürünleri, , Et ve Et Ürünleri Alımı, Tatlı ve Pasta Ürünleri)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Samsun 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen Teknik Şartnamenin ilgili kısımlarında "Teslimat Programı" başlık altında hükümler belirtilmiş olup, 31.12.2024 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi:01.04.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / İhale ve Satın Alma Hizmetleri Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından istekli adına düzenlenmiş "İşletme Onay Belgesi" veya "İşletme Kayıt Belgesi"
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Samsun 19 Mayıs Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
#ilangovtr BASIN NO: ILN01988359