KURUTMA ÇADIRI İLE TARIM ALET VE MAKİNALARI ALIMI

KURUTMA ÇADIRI İLE TARIM ALET VE MAKİNALARI(ÇİT KESME VE DÜZELTME TESTERESİ, ÇİT BUDAMA MAKASI, SAP VE YAPRAK PARÇALAMA MAKİNASI VE POŞET YAPIŞTIRMA MAKİNASI )ALIMI İŞİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUTMA ÇADIRI İLE TARIM ALET VE MAKİNALARI(ÇİT KESME VE DÜZELTME TESTERESİ, ÇİT BUDAMA MAKASI, SAP VE YAPRAK PARÇALAMA MAKİNASI VE POŞET YAPIŞTIRMA MAKİNASI )ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/257418
1-İdarenin
a) Adı:TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi:Hançerli Mah.216.Sok. No :8 55020 İLKADIM/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası:3624316090 - 3624353935
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:KURUTMA ÇADIRI İLE TARIM ALET VE MAKİNALARI(ÇİT KESME VE DÜZELTME TESTERESİ, ÇİT BUDAMA MAKASI, SAP VE YAPRAK PARÇALAMA MAKİNASI VE POŞET YAPIŞTIRMA MAKİNASI )ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:5 kısımlı tarım makinası alımı yapılacaktır; 4 adet kurutma çadırı, 10 adet çit kesme ve düzeltme testeresi, 20 adet çit budama makası, 2 Adet Sap ve yaprak parçalama makinası, 5 adet poşet yapıştırma makinası alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:SAMSUN İLİ
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe Başlandıktan sonra 60 günde teslimat tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmeyi takiben işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:14.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Samsun Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı İhale Servisi 5. Kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
1) Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
2) Adayın veya İsteklinin Üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu
3) Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat Yeterlilik Belgesi
4) Adaylar veya İsteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

#ilangovtr BASIN NO: ILN01993424