KAVAK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ SATIŞI

İLAN
KAVAK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
İl
İlçe
Mahalle
Ada
Parsel
Yüzölçümü (m²)
Haz.His
Cinsi
İmar Dur.
Tah.Bedel
Geçici Tem.
İhale Tarihi.
İhale.Saati
Samsun
Kavak
Beyköy
101
148
3.400,00
Tam
Tarla
İmarsız
153.000,00 TL
30.600,00 TL
3.06.2024
09:00
Samsun
Kavak
Beyköy
101
149
8,800,00
Tam
Tarla
İmarsız
352.000,00 TL
70.400,00 TL
3.06.2024
09:30
Samsun
Kavak
Beyköy
104
117
1.105,00
Tam
Tarla
İmarsız
45.000,00 TL
9.000,00 TL
3.06.2024
10:00
Samsun
Kavak
Şeyhli
102
224
8.351,18
Tam
Tarla
İmarsız
380.000,00 TL
76.000,00TL
3.06.2024
10:30
Samsun
Kavak
Bayındır
116
91
9.178,83
Tam
Tarla
İmarsız
700.000,00 TL
140.000,00 TL
3.06.2024
11:00
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatte Kavak Hükümet Konağı binasında Kavak Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyonca Milli Emlak Şefliği Odasında yapılacaktır.
2-Hazine taşınmazları satış ihalelerinde Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
3- İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Yatıracakları teminata ilişkin belgeleri [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)]
b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,
c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi için Türkiye'de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,
e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,
f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri,
g )Yukarıda belirtilen belgeleri İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
4- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Kavak Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
5- Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca satılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
6- Satış Bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; -5 Milyon TL.ye kadar olan kısmı için %1(yüzde bir), -5 Milyon TL.den 10 Milyon TL.ye kadar olan kısmı için %0,5(binde beş), -10 Milyon TL.ye aşan kısmı için %0,25(onbinde yirmibeş) oranında Döner Sermaye Bedeli alınacaktır.
7- Haklarında halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklarıdır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
8- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir. Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez
9- Herhangi bir ihalenin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.
10- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
11- İhalelere ilişkin bilgiler Kavak Kaymakamlığı Hükümet Konağı Binası 3. katta hizmet vermekte olan Kavak Milli Emlak Şefliğinde, www.samsun.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.
İrtibat Tel: 0(362) 741 4615 İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02035084