KARAYOLU OTOKORKULUK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

KARAYOLU OTOKORKULUK İŞİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Karayolları 7 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollarda Otokorkuluk Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/254868
1-İdarenin
a) Adı:BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 ATAKUM/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası:3623118000 - 3623118012
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:Karayolları 7 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollarda Otokorkuluk Yapılması Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:H2-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması 38.500 Metre, H1-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması 38.500 Metre, H4b-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokor. Sistemi Yapılması 1.000 Metre, H1-W3 Sınıfı Çift Taraflı Otokorkuluk Sistemi Anahat Yapılması 6.000 Metre, H2-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruy. Otokorkuluk Sistemi Yap. 2.000 Metre, H1-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruy. Otokorkuluk Sistemi Yap. 1.500 Metre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bölge Müdürlüğüne Bağlı Devlet ve İl Yolları
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:28.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7 maddesi ve Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. Maddesine istinaden " Otokorkuluk Yapım, Montaj ve Demontaj İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği ve/veya İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
H2-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)25,7442%38,6164%16,09
H2-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)6,8683%10,3025%4,29
H1-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)22,1341%33,2012%13,83
H1-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)5,7969%8,6954%3,62
H4b-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Köprü koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş ve genleşme Elemanları Dahil)1,2941%1,9411%0,81
H1-W3 Sınıfı Çift Taraflı Otokorkuluk Sistemi Anahat Yapılması,(Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)4,4457%6,6685%2,78
H1-W3 Sınıfı Çift Taraflı Otokorkuluk Sistemi Anahat Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)0,9856%1,4785%0,62
H2-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)2,3357%3,5035%1,46
H2-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)0,4196%0,6494%0,26
H1-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)0,9929%1,4893%0,62
Otokorkuluk rayı yapılması (Ral-Rg 620) ( Malzeme bedeli dahil)0,9199%1,3798%0,57
Otokorkuluk rayı montajı (Ral-Rg620)0,604%0,906%0,38
Otokorkuluk rayı sökülmesi1,7255%2,5882%1,08
Otokorkuluk dikmesi yapılması (Sigma Profilden) (Ral-Rg 620) ( Malzeme bedeli dahil)1,6065%2,4098%1
Otokorkuluk dikmesi montajı0,5177%0,7765%0,32
Otokorkuluk dikmesi sökülmesi (Sigma veya Ipe)1,1216%1,6823%0,7
3 N Otokorkuluk dikmesi yapılması (C 150 Profilden) (L = 2400 mm) ( Malzeme bedeli dahil)0,4797%0,7195%0,3

Grup Adı : 1. GRUP
Kısım Adı : Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollarda Otokorkuluk Yapılması Yapım İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
H4b-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Köprü koruyucu Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş ve genleşme Elemanları Dahil)
H1-W3 Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)
Otokorkuluk rayı yapılması (B Tipi Kalınlık 3 mm) ( Malzeme bedeli dahil)
Otokorkuluk dikmesi yapılması (C 125 Profilden L : 1700 mm) ( Malzeme bedeli dahil)
Hasar görmüş otokorkuluk dikmesinin yerinde düzeltilmesi
1,018%1,597%0,64

Grup Adı : 2. GRUP
Kısım Adı : Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollarda Otokorkuluk Yapılması Yapım İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
Otokorkuluk U takozu Yapılması ( Malzeme bedeli dahil)
Otokork. U takozu montajı (Ral-Rg 620)
Otokork. takozu (L=780 mm) ve ara bağl. parç. (Bağl. plak. dahil) montajı (Ral-Rg 620)
Otokorkuluk gergi kuşağı Sökülmesi (Ral-Rg 620)
3 N Otokorkuluk rayı montajı
3 N Otokorkuluk rayı sökülmesi
3 N Otokorkuluk dikmesi montajı (C 150 Profilden) (L = 2400 mm)
3 N Otokorkuluk dikmesi sökülmesi (C 150 Profilden) (L = 2400 mm)
0,7142%1,0993%0,45

Grup Adı : 3. GRUP
Kısım Adı : Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollarda Otokorkuluk Yapılması Yapım İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
Otokorkuluk bağlantı plakası yapılması (Ral-Rg 620) ( Malzeme bedeli dahil)
Otokorkuluk U takozu Sökülmesi (Ral-Rg 620)
Otokork. takozu (L=480 mm) ve ara bağl. parç. (Bağl. plak. dahil) montajı (Ral-Rg 620)
Otokorkuluk takozu (L=480 mm) ve ara bağl. parç. (Bağl. plak. dahil) Sökülmesi (Ral-Rg 620)
Otokorkuluk takozu (L=780 mm) ve ara bağl. parç. (Bağl. plak. dahil) Sökülmesi (Ral-Rg 620)
Otokorkuluk gergi kuşağı montajı (Ral-Rg 620)
Otokorkuluk uç parçası yapılması (Ral-Rg 620) ( Malzeme bedeli dahil)
Otokorkuluk uç parçası montajı (Ral-Rg 620)
Otokorkuluk uç parçası sökülmesi (Ral-Rg 620)
Otokorkuluk için İki yönlü reflektör yapılması (Bağlantı Elemanı , Malzeme zati bedeli ve hertürlü malzemenin işyerine taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması dahil)
Otokorkuluk reflektörü montajı veya sökülmesi
3 N Otokorkuluk Takozu montajı (C 350 Profilden)
3 N Otokorkuluk Takozu sökülmesi (C 350 Profilden)
0,2758%0,2958%0,18

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükmüne göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01996382