Havza Belediye Başkanlığından Taşınmaz Satışı

Havza Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti Belediyemize ait;

MAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (M2)MUHAMMEN BEDELİ
AĞDIRHASAN1112710,297.67500,000.00 TL
CELİL125181177,53650,000.00 TL
CELİL125191177,53650,000.00 TL
CELİL125201177,54650,000.00 TL
DOĞANÇAYIR101946222,88750,000.00 TL
CEVİZLİK12893,800.00450,000.00 TL
CEVİZLİK1219336.00350,000.00 TL
ILICA122234073,484,000,000.00 TL
ERELİ82024284,1912,000,000.00 TL
İNÖNÜ75813198,837,500,000.00 TL
KARABÜK11216,172.78500,000.00 TL
YAYLAÇATI15962260,71600,000.00 TL
YAYLAÇATI15991734,74500,000.00 TL
YAYLAÇATI159121367,58500,000.00 TL
YAĞCIMAHMUT10561100,98600,000.00 TL
TAŞAKARACAÖREN10310205,87500,000.00 TL
HACIDEDE11241188,76500,000.00 TL

Taşınmazlar ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Artırma usulü ile 03.06.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’da satışa çıkarılacaktır.
1-Yukarıda belirtilen taşınmazların satış bedelleri peşin ödenecek ve Katma Değer Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendi gereğince KDV’den muaf tutulacaktır.
2-Satış masrafları arsayı alan şahısa veya tüzel kişiliğe aittir.
3-İhale; yukarıdaki tarihte Belediye Hizmet Binasında Meclis Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4-İhaleye girecek olanlarda aranacak şartlar;
A) İstekli gerçek kişi ise
a-Nüfus Cüzdanı Sureti
b-İkametgah Belgesi
c-Vekaleten katılıyor ise; vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü ve katılanın imza sirküsü ( Noter onaylı olacak )
d-Geçici teminat ( İhale bedelinin % 3’ü oranında 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
e-İhaleye katılanın Havza Belediyesine problemli borcu olmadığına dair belge
f-Tebligat Adresi
B ) İstekli tüzel kişi ise
a- Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge
b-Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri
c-Tebligat Adresi
d-İhaleye katılan şirketin Havza Belediyesine problemli borcu olmadığına dair belge
C ) Ortak girişim ise
a-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi
2886 Sayılı D.İ.K’nun 6. maddesinde yazılan şahıslar ile, ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler, gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.
5-İhale ilgili şartname ve belgeler Gelir Memurluğunda görülebilir.
6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02033621