FİZİK TEDAVİ EKİPMANLARI ALIMI

TÜRKİYE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİ (TOHM) SPORCU SAĞLIĞI MERKEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE FİZİK TEDAVİ EKİPMANLARI ALIMI
SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcu Sağlığı Merkezinde Kullanılmak Üzere Fizik Tedavi Ekipmanları Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/168557
1-İdarenin
a) Adı:SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı No:123 55200 ATAKUM/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası:3624374700 - 3624376034
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcu Sağlığı Merkezinde Kullanılmak Üzere Fizik Tedavi Ekipmanları Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcu Sağlığı Merkezinde kullanılmak üzere 63 Kalem Fizik Tedavi Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM)
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 45 takvim günü içerisinde Teknik Şartnamede belirtilen Müdürlüklere teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:26.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ Toplantı Odası - Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:123 Atakum/Samsun

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teslim edilen ürünlerin garanti belgeleri teslim alan yetkililere sunulacaktır. Garanti süresi, boyunca servis bakım onarım işlemleri yüklenici firma tarafındaın yapılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01983599