5 ADET KİRALIK OFİS İLANI

TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

1-Mülkiyeti,kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait aşağıda belirtilen mahallede ki (Eski Belediye binası 2.kat) 5 adet taşınmazı(oda/ofis) 3 yıl(36 ay) süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir

2-İhale 06.02.2024 tarihi Salı günü saat 10.00’ da Tekkeköy Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3- İşyerlerinin muhammen kira bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

Aylık
S.No Cinsi-Büro Yeri Kira Bedeli Alan Geçici Teminat. İhale Saati

1 . Bağ.Böl.33/B 23 Nisan Mah 800.00-TL+KDV 25 m2 864.00-TL 10:00
2 . Bağ.Böl.33/D 23 Nisan Mah 800.00-TL+KDV 25 m2 864.00-TL 10:10
3 . Bağ.Böl.33/E 23 Nisan Mah 800.00-TL+KDV 25 m2 864.00-TL 10:20
4 . Bağ.Böl.33/F 23 Nisan Mah 800.00-TL+KDV 25 m2 864.00-TL 10:30
5 . Bağ.Böl.33/G 23 Nisan Mah 800.00-TL +KDV 25 m2864.00-TL 10:40

4-İhale ilgili şatname 250-TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
5-İhaleye girebilmek için gerekli evraklar;
a-Yerleşim yeri(ikametgah) belgesi
b-Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi
c-Geçici teminat mektubu veya makbuzu
d-Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi ve yetkili olduğuna dair belge
e-İhaleye katılacak şirket ise 2024 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,imza sirküleri ve yetki belgesi

6.Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7.İhaleye katılmak isteyenler 05.02.2024 pazartesi günü en geç saat 17.00’ye kadar şartnamede istenilen belgeleri Belediyemiz Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01972574